Algemene voorwaarden Becoming Skilled

Website: www.becomingskilled.com


Artikel 1 - Definities

1. Becoming Skilled: Becoming Skilled, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 77838130.

2. Klant: degene met wie Becoming Skilled een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Becoming Skilled en Klant samen.

4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en

leveringen van diensten of producten door of namens Becoming Skilled.

2. Becoming Skilled en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3. Becoming Skilled en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van

anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Becoming Skilled zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Becoming Skilled en de Klant dit schriftelijk afspreken.


Artikel 4 - Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Becoming Skilled de offerte of het aanbod alsnog binnen 3

dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Becoming Skilled slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft

bevestigd.


Artikel 5 - Prijzen

1. Becoming Skilled hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of

verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2. Becoming Skilled mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3. Becoming Skilled en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders

wordt afgesproken.

4. Becoming Skilled mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

5. Becoming Skilled moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer

dan 10% hoger uit gaat vallen.

6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de

richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7. Becoming Skilled mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

8. Becoming Skilled zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9. Een consument mag de overeenkomst met Becoming Skilled opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.


Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

1. Becoming Skilled mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3. De betalingstermijnen die Becoming Skilled hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het

afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in

gebreke is, zonder dat Becoming Skilled aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4. Becoming Skilled mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor

het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 7 - Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Becoming Skilled de

wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat

de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen

aan Becoming Skilled.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Becoming Skilled zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen

van Becoming Skilled op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Becoming Skilled, dan moet hij nog steeds

de afgesproken prijs betalen.


Artikel 8 - Opschortingsrecht

1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te

schorten.


Artikel 9 - Verrekening

1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Becoming Skilled te verrekenen met een vordering op Becoming

Skilled.


Artikel 10 - Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

waterschade, en diefstal:

• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

• zaken van Becoming Skilled die bij de Klant aanwezig zijn

• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Becoming Skilled de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 11 - Garantie

1. Wanneer de Klant en Becoming Skilled een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze

voor Becoming Skilled enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.


Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Becoming Skilled voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Becoming Skilled mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel

voorschot door de Klant.

4. De Klant moet ervoor zorgen dat Becoming Skilled op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Zorgt de Klant er niet voor dat Becoming Skilled tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor

rekening van de Klant.


Artikel 13 - Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig

en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Becoming Skilled.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook

indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Becoming Skilled de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Becoming Skilled redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 14 - Duur overeenkomst dienst

1. De overeenkomst tussen Becoming Skilled en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de

duur van __________ __________, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders

voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.

2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd,

tenzij de Klant of Becoming Skilled de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van maanden. Is de Klant een consument

dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 15 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.

2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van .

3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn

van 1 maand.

4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.


Artikel 16 - Intellectueel eigendom

1. Becoming Skilled behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met

gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.

2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Becoming

Skilled aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.


Artikel 17 - Geheimhouding

1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Becoming Skilled ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Becoming Skilled waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan

vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Becoming

Skilled schade kan berokkenen.

3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

• die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het

gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

• die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een

periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 18 - Boetebeding

1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Becoming

Skilled voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding

voortduurt.

5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er

geen sprake te zijn van schade.

6. Becoming Skilled mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 19 - Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Becoming Skilled tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Becoming

Skilled geleverde producten en/of diensten.


Artikel 20 - Klachten

1. De Klant moet een door Becoming Skilled geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant

redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Becoming Skilled daarvan op de hoogte

te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de

tekortkoming Becoming Skilled hiervan op de hoogte stellen.

4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Becoming Skilled hierop

gepast kan reageren.

5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Becoming Skilled.

6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Becoming Skilled andere

werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.


Artikel 21 - Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Becoming Skilled.

2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Becoming Skilled ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 22 - Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Becoming Skilled een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor

het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 23 - Aansprakelijkheid Becoming Skilled

1. Becoming Skilled is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of

bewuste roekeloosheid.

2. Wanneer Becoming Skilled aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de

uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. Becoming Skilled is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer Becoming Skilled aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag

uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en

kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.


Artikel 24 - Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Becoming Skilled vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 25 - Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Becoming Skilled toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe

betekenis.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Becoming Skilled nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden

nadat Becoming Skilled in verzuim is.

3. Becoming Skilled mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Becoming Skilled kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 26 - Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Becoming Skilled door de Klant niet aan Becoming

Skilled kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

- computervirussen -

stakingen -

overheidsmaatregelen -

vervoersproblemen -

slechte weersomstandigheden

- werkonderbrekingen

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Becoming Skilled 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Becoming Skilled kan nakomen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Becoming

Skilled de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5. Becoming Skilled hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Becoming

Skilled hiervan voordeel heeft.


Artikel 27 - Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Becoming

Skilled de overeenkomst aanpassen.


Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Becoming Skilled mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Becoming Skilled altijd doorvoeren.

3. Ingrijpende wijzigingen zal Becoming Skilled zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 29 - Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Becoming Skilled aan anderen overdragen zonder schriftelijke

toestemming van Becoming Skilled.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed

op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van

wat Becoming Skilled bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Becoming Skilled is Nederlands

recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Becoming Skilled is exclusief bevoegd om kennis te nemen van

eventuele geschillen tussen de Klant en Becoming Skilled, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 februari 2024.