GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST


Partijen:

Becoming Skilled, gevestigd te (3012CN) Rotterdam aan de Weena 690 - 26ste etage , KvK-nummer 77838130, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door S.Y.B. van Nispen tot Pannerden;

en

__________, gevestigd te (__________) __________ aan de __________, KvK-nummer __________, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door ;


hierna ook individueel "partij" of gezamenlijk “partijen” genoemd.


Overwegen het volgende:

• partijen wensen te onderzoeken of een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk is

• hiervoor is inzage vereist in bepaalde vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering

• hiermee wordt toestemming verleend voor inzage, onder de voorwaarde dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld


Zijn overeengekomen:


Artikel 1 - Verschaffen van informatie

1. stemt erin toe dat hij door Becoming Skilled wordt voorzien van vertrouwelijke informatie, hierna te noemen: 'informatie'.

2. Het doel van het verstrekken van de vertrouwelijke informatie genoemd in het voorgaande lid is: De informatie wordt gedeeld

met het doel om een cursus te geven, training on the job of volledig outsourcing.

3. Partijen leggen schriftelijk vast welke informatie door Becoming Skilled aan in het kader van de uitvoering van deze

overeenkomst bekend is gemaakt.

4. Partijen zullen van tevoren met elkaar overeenkomen op welke wijze de informatie zal worden verstrekt.

5. Partijen zullen in goed overleg de verstrekking en ontvangst van de informatie coördineren en uitvoeren.


Artikel 2 - Geheimhouding

1. verplicht zich hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk strikte geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle

informatie die Becoming Skilled in het kader van het in artikel 1 lid 2 genoemde doel aan heeft verstrekt.

2. is uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken voor het doel, waarvoor zij is bestemd.

3. verbindt zich de ontvangen informatie op geen enkele wijze commercieel of op een andere manier te zullen gebruiken of te

exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Becoming Skilled.

4. Verder zal deze informatie evenmin geheel of gedeeltelijk aan derden verkopen of op andere wijze ten dienste van derden

stellen of ter inzage geven.

5. Partijen verbinden zich de door hen van elkaar ontvangen informatie uitsluitend te delen met die personeelsleden (van henzelf

of van hun dochterondernemingen), die daarvan kennis moeten hebben in het kader van het in lid 2 van dit artikel omschreven

doel, maar alleen als deze personeelsleden zich schriftelijk door een speciaal voor dat doel opgestelde verklaring aan de

partijen hebben verbonden tot geheimhouding van de informatie. De namen van deze personeelsleden zullen steeds

tijdig worden meegedeeld.

6. Deze verplichtingen gelden zowel voor partijen als voor eventuele door hen in dit kader ingeschakelde of in te schakelen

dochterondernemingen, zowel huidige als toekomstige. Partijen garanderen hierbij de stipte nakoming van deze verplichtingen

door hun dochterondernemingen. Onder dochterondernemingen van partijen worden verstaan vennootschappen, waarin

partijen direct of indirect de meerderheid van het geplaatste (aandelen)kapitaal bezitten of direct of indirect de zeggenschap

over de activiteiten van die vennootschappen hebben.


Artikel 3 - Teruggave stukken

1. Becoming Skilled is gerechtigd op elk moment te besluiten geen nadere informatie aan te

verstrekken en/of alle reeds schriftelijk verstrekte informatie van __________ op te eisen.

2. zal ieder gebruik van de aan hem verstrekte informatie terstond staken bij afloop van deze

overeenkomst en de schriftelijk verstrekte informatie, inclusief de daarvan gemaakte

kopieën, aan Becoming Skilled retourneren.


Artikel 4 - Boetebeding

1. Na overtreding van een in de artikelen 1 tot en met 3 omschreven verplichting van , is __________ direct en zonder sommatie

of ingebrekestelling een opeisbare boete van € 10.000 per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met 2% van dit bedrag

voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Als na overtreding door van de verplichtingen uit de artikelen 1 tot en met 3

de geleden schade voor Becoming Skilled groter is dan de hoogte van de boete, is ook verplicht om de aanvullende schade

van Becoming Skilled te vergoeden.

2. Overtreding van de geheimhoudingsverplichting van een van de personeelsleden van partijen of van (één van) hun

dochterondernemingen geldt ten opzichte van partijen als overtreding van die partij.


Artikel 5 - Geen geheimhouding

•De in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van zullen niet gelden voor door __________ ontvangen informatie,

waarvan hij kan aantonen:

• dat deze aan reeds eerder bekend was;

• dat deze publiekelijk eerder bekend was, of in ieder geval eerder publiekelijk algemeen verkrijgbaar was;

• dat deze publiekelijk bekend of verkrijgbaar werd - zonder dat ter zake aansprakelijk is - sinds de datum

waarop __________ de betreffende informatie van Becoming Skilled ontving.


Artikel 6 - Duur geheimhoudingsplicht

De in artikel 2 bedoelde verplichtingen van blijven van kracht voor gedurende een periode van 3 jaar, gerekend vanaf de datum

van ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 7 - Geschillenbeslechting

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Alle

geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank

Rotterdam.


Aldus getekend:

S.Y.B. van Nispen tot Pannerden


Datum

__________


Datum